Ekonometrinės analizės katedra

Ekonometrijos bakalauro studijų programa

Programos tikslas

Suteikti matematinį-ekonominį išsilavinimą ir parengti specialistus, galinčius dirbti ekonometristų-praktikų darbą.

Uždaviniai

Ekonometrija pagal empirinius duomenis vertina ir analizuoja ekonominių objektų ir procesų sąryšius. Tam tikslui pritaikomi (adaptuojami) žinomi statistikos metodai arba kuriami specialūs. Kaip tik savų metodų vystymas leido ekonometrijai išsikovoti atskirą nišą tarp dviejų mokslo gigantų: ekonomikos ir matematikos. 1930 metais susikūrė tarptautinė ekonometristų draugija ir pradėtas leisti žurnalas “Econometrics”. Dabar, mokslinių žurnalų skirtų ekonometrijai priskaičiuojama per dešimt, o ekonometristai ruošiami daugelyje pasaulio universitetų. Lietuvoje apsiribojama atskirais ekonometrijos kursais, skaitomais Vilniaus universitete, Gedimino technikos universitete, Kauno technikos universitete. Sistemingo ekonometristų ruošimo Lietuvoje nėra. Todėl vienas iš svarbiausių siūlomos programos uždavinių – užpildyti šią spragą ir pradėti sistemingą ekonometrijos specialistų, tiek praktikų, tiek teoretikų, ruošimą.

Daugelis ekonominių sąvokų (nedarbas, nacionalinės pajamos, kainos, plataus vartojimo prekių paklausa ir t.t.) yra kiekybinės. Jų analizei natūralu kurti matematinius modelius, aprašančius tų dydžių elgesį bei tarpusavio sąveikas. Todėl šiuolaikinė ekonomikos teorija neįsivaizduojama be modernių matematinių metodų. Savo ruožtu, operacijų tyrimas, lošimų teorija, matematinis programavimas, matematinė ekonomika vystėsi ekonomikos teorijos poreikių dėka. Ekonometristai yra iš dalies ekonomistai, iš dalies matematikai. Jie naudoja tiek matematinę, tiek ekonominę statistiką.

Kitas svarbus programos uždavinys – paruošti specialistus, gerai išmanančius matematinius metodus ir sugebančius juos adaptuoti, atsižvelgiant į ekonomikos mokslo specifiką.

Praktiniam ekonometrijos pritaikymui reikalingos pakankamai gilios informatikos žinios. Ekonometristai privalo ne tik išmokti dirbti su daugybe egzistuojančių ekonometrinių paketų, bet ir programuoti naujus ekonometrinius modelius. Tai kelia programai dar vieną użdavinį – suteikti pakankamą ekonometristo-praktiko
darbui reikalingų informatikos žinių kiekį.

Darbo perspektyvos

Ekonometrijos rezultatai taikomi ekonominių reiškinių struktūrinei analizei, ekonominių rodiklių prognozavimui bei bendrosios ekonominės politikos formavimui. Su šiais taikymais ir siejasi ekonometristų galimo darbo perspektyvos. Baigę šią programą galės dirbti darbą susijusį su ekonomikos kiekybiniais metodais arba tęsti ekonomikos, matematinės-ekonomikos ar ekonometrijos specialybių studijas.

Ekonometristai-praktikai reikalingi tiek privačioms, tiek valstybinėms įmonėms, kurių veikla remiasi šiuolaikiniais ekonominiais metodais.

Susiję dokumentai

Į puslapio viršų